Hãy nhìn Bell và xem hắn đã làm gì cho Real Madrid và Tottenham..

Chúng t ôi tạo ra cơ hội, nhưng không đạt được mục tiêu.Anh là một cầu thủ mà tôi thích và có một số đặc biệt mà anh đang thể hiện với khả năng, mục tiêu và thái độ
Chúng tôi sẽ giữ liên lạc và, tất nhiên, chúng tôi sẽ ủng hộ anh ta ở đây và anh ta biết rằng
Trọng tài hôm nay thực s ự rất tốt, nhưng hành động của Walker trong khu hình phạt rõ ràng, cần phải được xác minh.Vào tháng Mười, Chelsea chính thức thông báo rằng Anh bạn gà Trung Quốc Loftus đã tham gia với Fulham vay một năm.

Read more